درباره خیریه

خیریه ریحانه، چرا خیریه؟

شاید برای همه ی شما سوالی به وجود بیاد که چرا با وجود کارهای بسیار زیاد علمی و فرهنگی و تعدد خیریه ها و مراکز پشتیبانی از کودکان بی‌سرپرست، خیریه‌ای…